مجمع بین المللی تعلیم وتربیت کودکان استثنائی

عنوانمجمع بین المللی تعلیم وتربیت کودکان استثنائی
گونهسند
شماره دسترسی۶۳۹۱ت‌
فرستندهکفیل اداره انطباعات,
گیرندهاداره تعلیمات عالیه,
محل نگهداریسازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران
سال انتشار1316
تاریخ نشر

۲۱ م‍ه‍ر۱۳۱۶

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه19ص
موضوعاداره‌ ت‍ع‍ل‍ی‍م‍ات‌ ع‍ال‍ی‍ه‌, داره‌ تعل‍یمات‌ ع‍ال‍یه, سند, منابع نوشتاری, کفیل‌ اداره‌ انطباعات‌, ک‍ف‍ی‍ل‌ اداره‌ ان‍طب‍اع‍ات‌
متن کامل

مکاتبات اداری برای شرکت ایران در مجمع بین المللی تعلیم و ت‍رب‍ی‍ت‌ اطف‍ال‌ ن‍اس‍ال‍م( کودکان استثنائی).اظهار نظر شورای عالی معارف درباره شرکت دراین مجمع وپی گیری های مربوط به آن