متحدالمآل

عنوانمتحدالمآل
گونهسند
شماره دسترسی6549ت
فرستندهوزیر معارف و اوقاف,
گیرندهمدیر[مدرسه دخترانه ],
محل نگهداریسازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران
سال انتشار1314
تاریخ نشر

27دی1314

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه
موضوعسند, مدیر[مدرسه دخترانه ], منابع نوشتاری, وزیرمعارف واوقاف
متن کامل

تاکید برتغییر لباس دانش اموزان وکارکنان مدرسه دخترانه وتهدید به لغو امتیازمدرسه از طرف وزرات معارف واوقاف