قراردادهمکاری با وزارت معارف

عنوانقراردادهمکاری با وزارت معارف
گونهسند
شماره دسترسی۶۴۸۴ت‌
فرستندهپ‍رس‍ن‍ل‌, وزارت معار
گیرندهنصیر بیگلی, ابوالفتح
محل نگهداریسازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران
سال انتشار1310
تاریخ نشر

19اردیبهشت 1310

زبان انتشارفارسی
موضوعابوالفتح نصیر بیگلی(پزشک ), سند, منابع نوشتاری, وزارت معارف واوقاف وصنایع مستظرفه ،اداره‌ پ‍رس‍ن‍ل‌
متن کامل

قرارداد وزارت معارف واوقاف با دکتر ابوالفتح نصیر بیگلی درباره معالجه ومعاینه آموزگاران ودانش آموزان مدارس دولتی .