قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار - ماده ۲۸

عنوانقانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار - ماده ۲۸
گونهحقوق کودک
عنوان فرعیفصل چهارم - كانون اصلاح و تربيت
سال تولد1338
تاریخ نشر

27/07/1338

موضوعحقوق کودک, قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار
منابع

مجلس شوراي ملي

متن کامل

از تاریخ اجرای این قانون دارالتادیب های موجود در مملکت به تمام لوازم آن در اختیار وزارت دادگستری قرار خواهد گرفت .