قانون البسه وطنی

عنوانقانون البسه وطنی
گونهسند
شماره دسترسی6392ت
فرستندهمدیرکل تفتیش,
گیرندهاداره کل معارف –تعلیمات نسوان,
محل نگهداریسازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران
سال انتشار1305
تاریخ نشر

8دی 1305

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه
موضوعاداره کل معارف –تعلیمات نسوان, سند, مدیرکل تفتیش, منابع نوشتاری
متن کامل

ابلاغ قانون استفاده از لباس های وطنی درم‍درس‍ه‌ه‍ای‌ دخ‍ت‍ران‌ تصویب شده در مجلس شورای ملی و درخ‍واس‍ت‌ از اداره‌ک‍ل‌ م‍ع‍ارف‌ ب‍رای‌ ف‍راه‍م‌ آوردن‌ ش‍رای‍ط اج‍رای‌ ای‍ن‌ ق‍ان‍ون‌.