فهرست مجله پیک نوجوانان (دوره های اول تا چهارم)

عنوانفهرست مجله پیک نوجوانان (دوره های اول تا چهارم)
گونهپایان نامه
پدیدآورندگانآقازاده تبریزی, فتحیه, حری, عباس
مکان دانشگاهتهران
نام دانشگاهدانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی
سال انتشار1357
زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه103ص.
پدیدآورندگان

استاد راهنما: عباس حری

مقطع تحصیلیکارشناسی ارشد
رشته تحصیلیکتابداری
موضوععباس حری, فتحیه آقازاده تبریزی, منابع نوشتاری, پایان نامه
متن کامل

فهرست توصیفی فرهنگی مطالب منتشر شده در دوره اول تا چهارم نشریه پیک نوجوانان.