عاشق شدن دختر مصری بجناب حضرت علی اکبر علیه السلم و شهادت آنجانب(۸و۹)

عاشق شدن دختر مصری بجناب حضرت علی اکبر علیه السلم و شهادت آنجانب(۸و۹)
عنوانعاشق شدن دختر مصری بجناب حضرت علی اکبر علیه السلم و شهادت آنجانب(۸و۹)
گونهتصویر کتاب نشریه
سال انتشارنوشته شده
شماره صفحهص8 و 9
وضعیت رنگ

چاپ سنگی

موضوعتصویر, تصویر کتاب, عاشق شدن دختر مصری به جناب حضرت علی اکبر علیه السلام و شهادت آن جانب, منابع دیداری, چاپ سنگی, کتاب مصور
متن کامل