سینمائی : فستیوال گرنوبل

عنوانسینمائی : فستیوال گرنوبل
گونهمقاله
شماره دسترسی10ن ا
ناشرکارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
سال تولد1350
تاریخ نشر

دی 1350

شماره

دوره چهارم ش 10

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه22
موضوعفستیوال ملی و بین المللی فیلم های کوتاه (اولین: گرنوبل، فرانسه), مرکز سینمایی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, مقاله, کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
متن کامل

فهرست ده فیلم از مرکز سینمای کانون که برای شرکت در اولین فستیوال ملی و بین المللی فیلم های کوتاه به شهر گرنوبل فرانسه ارسال شده است.