سیر موضوعی ترجمه در داستانهای کودکان و نوجوانان در سالهای ۴۰ الی ۵۷

عنوانسیر موضوعی ترجمه در داستانهای کودکان و نوجوانان در سالهای ۴۰ الی ۵۷
گونهپایان نامه
شماره دسترسی۷پ
پدیدآورندگانصارم صفاری, جعفر, قزل ایاغ (بهروزی), ثریا
مکان دانشگاهتهران
نام دانشگاهدانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی
سال انتشار1358
زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۱۵۲ ص.
پدیدآورندگان

استاد راهنما ثریا قزل ایاغ

مقطع تحصیلیکارشناسی ارشد
رشته تحصیلیکتابداری
موضوعادبیات ترجمه, تحليل محتوا, تحلیل محتوا, ثریا قزل ایاغ, جعفر صارم صفاری, منابع نوشتاری, پایان نامه, کتابشناسی موضوعی
متن کامل

بررسی کیفیت ترجمه و سیر موضوعی کتاب های ترجمه شده برای کودکان و نوجوانان در سال های ۱۳۴۰- ۱۳۵۷.