دعا قبل ازشروع بدرس که همه روزه درصف رسمی شاگردان مدرسه رشدیه شهر قم قرائت میشود

عنواندعا قبل ازشروع بدرس که همه روزه درصف رسمی شاگردان مدرسه رشدیه شهر قم قرائت میشود
گونهسند
شماره دسترسی6467ت
فرستندهرشدیه, حسن
محل نگهداریسازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران
سال انتشار1311
تاریخ نشر

1آبان 1311

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه
موضوعح‍س‍ن رش‍دی‍ه‌, سند, منابع نوشتاری
متن کامل

اهمیت مراسم صبحگاه وپیشنهاد خواندن دعادرمدارس قبل از آغاز به درس