دزد و رنگ قرمز، کلاه و شال و اره

عنواندزد و رنگ قرمز، کلاه و شال و اره
گونهپوستر
پدیدآورندگانشیوا, قباد
ناشررادیو تلویزیون ملی ایران، گروه تاتر امروز
مکان انتشارتهران
سال انتشار1354
زبان انتشارفارسی
پدیدآورندگان

طراح: قباد شیوا

موضوعدزد و رنگ قرمز (نمایشنامه), دزد و رنگ قرمز، کلاه و شال و اره (پوستر), منابع دیداری, پوستر, پوستر نمایش, کلاه و شال و اره (نمایشنامه)
وضعیت رنگ

رنگی

ارجاع کلیدی17904
متن کامل