دختر لباس قرمزی [صفحه گرامافون]

عنواندختر لباس قرمزی [صفحه گرامافون]
گونهمواد شنیداری
پدیدآورندگانرمزی, فائقه
ناشرهدهد
مکان انتشارتهران
سال انتشار1350
تعداد صفحه۱ ص‍ف‍ح‍ه‌: ۳۳ دور،ک‍وچ‍ک؛ همراه با کتاب
پدیدآورندگان

مترجم و صاحب امتیاز: فائقه رمزی

موضوعافسانه ها و قصه ها, منابع دیداری شنیداری, مواد شنیداری
فروسته‍ده‍د ق‍ص‍ه‌گو: کتاب با صفحه؛ ۲
ارجاع کلیدی17894
متن کامل