دانش آموزان و اولیای مدرسه علیه اصفهان

دانش آموزان و معلم دبستان افشین روستای گومش
عنواندانش آموزان و اولیای مدرسه علیه اصفهان
گونهعکس
سال انتشار1315
تاریخ نشر

1315

وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوععکس, مدرسه علیه, مدرسه پسرانه
منابع

موزه‌ي آموزش و پرورش اصفهان

متن کامل

ردیف اول نشسته از راست: کیوان، مدرس، اشتری(مدیر)، ابرقویی، کیوان
ردیف دوم ایستاده از راست: مهدی حیدر