حکم انتصاب

عنوانحکم انتصاب
گونهسند
شماره دسترسی6469ت
فرستندهریاست وزرا,
گیرندهوزارت معارف و اوقاف,
محل نگهداریسازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران
سال انتشار1305
تاریخ نشر

2تیر1305

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه
موضوعریاست وزرا, سند, منابع نوشتاری, وزارت معارف واوقاف
متن کامل

حکم انتصاب خلیل خان ثقفی (اعلم الدوله )به مقام معاونت ومدیریت معارف .