جبار باغچه بان و لطفعلی آذرخشی، تبریز

جبار باغچه بان و لطفعلی آذرخشی، تبریز
عنوانجبار باغچه بان و لطفعلی آذرخشی، تبریز
گونهعکس
شماره دسترسی3-102 ع
سال انتشار1304
تاریخ نشر

1304

وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوععکس, ناشنوایان
منابع

آرشيو موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان

متن کامل

لطفعلی آذرخشی نخستین دانش آموز ناشنوای باغچه بان