جبار باغچه بان و دانش آموزان آموزشگاه باغچه بان در یوسف آباد تهران

جبار باغچه بان و دانش آموزان آموزشگاه باغچه بان در یوسف آباد تهران
عنوانجبار باغچه بان و دانش آموزان آموزشگاه باغچه بان در یوسف آباد تهران
گونهعکس
شماره دسترسی3-102 ع
سال انتشار1341
تاریخ نشر

1341

وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوعآموزشگاه ناشنوایان, عکس
منابع

آرشيو موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان

متن کامل