ثمینه باغچه بان در کودکستان شیراز

ثمینه باغچه بان در کودکستان شیراز
عنوانثمینه باغچه بان در کودکستان شیراز
گونهعکس
شماره دسترسی2-102 ع
سال انتشار1311
تاریخ نشر

فروردين 1311

وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوعثمینه باغچه بان, دختران, عکس, کودکستان شیراز
منابع

آرشيو موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان

متن کامل