ثمینه باغچه بان، تبریز

ثمینه باغچه بان، تبریز
عنوانثمینه باغچه بان، تبریز
گونهعکس
شماره دسترسی1-102 ع
سال انتشار1306
تاریخ نشر

1306

وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوعثمینه باغچه بان, دختران, عکس, نوزادان
منابع

آرشيو موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان

متن کامل