تعطیلی مکتب خانه

عنوانتعطیلی مکتب خانه
گونهسند
شماره دسترسی۶۴۰۱ت‌
فرستندهرئیس معارف و اوقاف,
گیرندهاداره شهربانی اصفهان,
محل نگهداریسازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران
سال انتشار1315
تاریخ نشر

10تیر 1315

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه
موضوعاداره شهربانی اصفهان, رئیس معارف واوقاف, سند, منابع نوشتاری
متن کامل

دس‍ت‍ورت‍ع‍طی‍ل‌ ک‍ردن‌ م‍ک‍ت‍ب‌ خ‍ان‍ه‌ ی‌ اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌ ف‍رق‍ان‍ی‌ و ف‍رس‍ت‍ان‌ ش‍اگ‍ردان‌ آن‌ ب‍ه‌ م‍درس‍ه‌دول‍ت‍ی‌ ن‍م‍ره‌۱۰ وابلاغ آن .