تحلیل محتوای کتابهای فارسی کلاسهای اول و دوم و سوم متوسطه نظام جدید آموزش و پرورش

عنوانتحلیل محتوای کتابهای فارسی کلاسهای اول و دوم و سوم متوسطه نظام جدید آموزش و پرورش
گونهپایان نامه
پدیدآورندگانزائر دارابی, علی, محسنی, نیک چهره
عنوان فرعیبررسی تصویر زن و مرد در کتابهای مزبور
مکان دانشگاهتهران
نام دانشگاهدانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی
سال انتشار1356
زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه107ص.
پدیدآورندگان

استاد راهنما نیک چهره محسنی

مقطع تحصیلیکارشناسی ارشد
رشته تحصیلیروانشناسی تربیتی
موضوعآموزش متوسطه, تحليل محتوا, تحلیل محتوا, علی زائر دارابی, منابع نوشتاری, نیک چهره محسنی, پایان نامه, کتاب درسی
متن کامل

تحلیل محتوای کتاب درسی سه سال متوسطه: فارسی سال اول دبیرستان تالیف خبره زاده، فارسی سال دوم دبیرستان تالیف محمدرضا شفیعی و فارسی سال سوم تالیف خسرو فرشیدورد و حسن احمدی گیوی برای بررسی نقش زن و مرد در محتوای این کتاب ها