تجدید امتیاز آموزشگاه

عنوانتجدید امتیاز آموزشگاه
گونهسند
فرستندهکفیل اداره معارف و اوقاف,
گیرندهحکومت اصفهان,
محل نگهداریسازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران
سال انتشار1313
تاریخ نشر

15بهمن 1313

زبان انتشارفارسی
موضوعحکومت اصفهان, سند, منابع نوشتاری, کفیل اداره معارف واوقاف
متن کامل

احراز هویت از همکاران ارنست کریستوفل برای ادامه کار آموزشگاه نابینایان وبررسی سوابق او در تبریز واصفهان .