تاسیس مدرسه درقم

عنوانتاسیس مدرسه درقم
گونهسند
شماره دسترسی6464ت
فرستندهرشدیه, حسن
گیرندهریاست وزرا,
محل نگهداریسازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران
سال انتشار1311
تاریخ نشر

15مرداد 1311

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه
موضوع[ریاست وزرا], حسن رشدیه، (پیرمعارف), سند, منابع نوشتاری
متن کامل

تاسیس مدرسه درقم ودرخواست اختصاص قبرستان قدیمی به مدرسه رشدیه .