تاسیس دارالیتام

عنوانتاسیس دارالیتام
گونهسند
شماره دسترسی6403ت
فرستندهرئیس وکفیل تشکیلات نظمیه,
گیرندهوزارت داخله,
محل نگهداریسازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران
سال انتشار1299
تاریخ نشر

11سرطان1339=(11تیر 1299)

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه11ص
موضوعرئیس وکفیل تشکیلات نظمیه, سند, منابع نوشتاری, وزارت داخله
متن کامل

تاسیس دارالیتام دربلدیه (شهرداری) تهران واستخدام مادام توماسن فرانسوی برای سرپرستی کودکان یتیم با توجه به سابقه او دراداره دارالیتام که با بودجه شخصی اداره می شده است .