بهداشت دانش آموزان

عنوانبهداشت دانش آموزان
گونهسند
گیرندهاداره تفتیش(وزارت معارف واوقاف),
محل نگهداریسازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران
سال انتشار1313
تاریخ نشر

16اردیبهشت 1313

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه
موضوعاداره تفتیش(وزارت معارف واوقاف), سند, منابع نوشتاری
متن کامل

متن صورت جلسه ای است که به منظور تقسیم مدارس بین پزشکان برا ی رسیدگی به وضعیت بهداشتی ومعاینه پزشکی دانش آموزان تشکیل شده است .