برگزاری نمایش برای کمک به جمعیت حمایت از کودکان کرولال

عنوانبرگزاری نمایش برای کمک به جمعیت حمایت از کودکان کرولال
گونهسند
شماره دسترسی۶۴۶۱ت‌
فرستندهباغچه بان, جبار
گیرندهشهرداری تهران,
محل نگهداریسازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران
سال انتشار1325
تاریخ نشر

9خرداد 1325

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه
موضوعباغچه بان ،جبار(رئ‍یس‌ جم‍عی‍ت‌ حمایت‌ کودکان‌ کر و لال‌ و کور), سند, شهرداری تهران, منابع نوشتاری
متن کامل

برگزاری نمایش فیلم برای کمک به جمعیت حمایت از کودکان کرولال وتقضای بخشودگی مالیات.نمایش فیلم درسینماتهران ومایاک