برگزاری امتحان برای کودکان یتیم دبستان پهلوی

عنوانبرگزاری امتحان برای کودکان یتیم دبستان پهلوی
گونهسند
شماره دسترسی۶۳۹۸ت‌
فرستندهبلدیه تهران,
گیرندهوزارت معارف,
محل نگهداریسازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران
سال انتشار1305
تاریخ نشر

4 تیر 1305

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه
موضوعبلدیه تهران, سند, منابع نوشتاری, وزارت معارف
متن کامل

درخ‍واس‍ت‌ن‍م‍ای‍ن‍ده‌ از وزارت‌ م‍ع‍ارف‌ برای برگزاری امتحانات کودکان یتیم دبستان پهلوی درم‍وس‍س‍ه‌ پ‍رورش‍گ‍اه‌ ک‍ودک‍ان‌