بازآفرینی

عنوانبازآفرینی
گونهگنج واژه - تزاروس
ا. و.

باز نویسی

منابع

(کودکان و ادبیات رسمی ایران، ص ۴۳)

سال انتشارنوشته شده
متن کامل

نوعی بازنویسی است، بر اساس آفرینشی مجدد از اثر ی کهن، که بدون دخل و تصرف در چارچوب و خطوط اصلی اثر درونمایه با نگرش و پرداختی نو عرضه شود.