افتتاح دبستان

عنوانافتتاح دبستان
گونهسند
شماره دسترسی6462ت
فرستندهرشدیه, حسن
گیرندههیئت وزرا,
محل نگهداریسازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران
سال انتشار1300
تاریخ نشر

2خرداد 1300

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه
موضوعحسن رشدیه (پیر معارف), سند, منابع نوشتاری, هیئت وزرا
متن کامل

درخواست تامین اعتبار برای بازگشایی دبستان دولتی.