اعتصامی، رخشنده

عنواناعتصامی، رخشنده
گونهسرگذشت نامه
نام و نشاناعتصامی, رخشنده
تاریخ تولد - وفات

١٢٨٥-١٣٢٠

شهرتپروين اعتصامي
سال آغاز۱۳۲۰
زبان انتشارفارسی
نقششاعر
موضوعرخشنده اعتصامی, سرگذشتنامه, سرگذشتنامه مستند, شاعر
تاریخ نشر

١٢٨٥-١٣٢٠

متن کامل

رخشنده اعتصامی نامدار به پروین اعتصامی در اسفند ۱۲۸۵ در تبریز به دنیا آمد. پدرش میرزا یوسف اعتصام الملک از مردم آشتیان و مادرش اختر از خاندان فتوحی تبریز بودند. اعتصام الملک از کارگزاران کتابخانه مجلس شورای ملی بود و کتاب هایی به زبان عربی و ترجمه چندین کتاب و داستان از زبان فرانسوی به فارسی، از او به جای مانده است. مادر پروین زنی با فرهنگ و ادب دوست بود و در شکوفایی خلاقیت پروین و برانگیختن او به سرودن شعر، بسیار تلاش کرد. خانواده پروین در سال ۱۲۹۱ از تبریز به تهران کوچیدند. پروین تنها برای چند مسافرت کوتاه در داخل و خارج کشور، همراه با پدرش از تهران بیرون رفت. او دستور زبان فارسی و عربی و ادبیات را نزد پدر آموخت. در شش سالگی در نشست‌های ادبی خانه پدری خود که ادیبان و شاعرانی همچون ملک الشعرای بهار و افسر در آن‌ها شرکت داشتند، حضور می‌یافت و از همان کودکی استعداد شاعرانه‌اش آشکار بود. مادر پروین همواره مشوق وی بود و در شکوفایی این استعداد و برانگیختن او به سرودن شعر، نقش به سزایی داشت...