استخدام جبار باغچه بان

عنواناستخدام جبار باغچه بان
گونهسند
شماره دسترسی۶۴۶۰ت‌
فرستندهوزیردارایی,, رئیس کل دارایی وزارت فرهنگ,
گیرندهوزارت فرهنگ,
محل نگهداریسازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران
سال انتشار1323
تاریخ نشر

16فرودین 1323

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه
موضوعسند, منابع نوشتاری, وزیردارائی و رئیس کل دارائی, وزیردارایی و رئیس کل دارایی وزارت فرهنگ, وزیردارایی؛ رئیس کل دارایی وزارت فرهنگ
متن کامل

موافقت وزارت دارایی با پرداخت حقوق جبار باغچه بان به عنوان متخصص تدریس الفبا جدید. تاکید وزیربرارسال موافقت نامه هیئت وزیران .تاکید برخدمات باغچه بان ونظارت او برروند تدریس الفبا به روش جدید درمدارس.