اسامی شاگردان پرورشگاه آلمانی کوران اصفهان

عنواناسامی شاگردان پرورشگاه آلمانی کوران اصفهان
گونهسند
شماره دسترسی6393ت
فرستندهپرورشگاه پسران کوران آلمانی اصفهان,
محل نگهداریسازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران
سال انتشار1317
تاریخ نشر

[14خرداد 1317]

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه
موضوعسند, منابع نوشتاری, پرورشگاه پسران کوران آلمانی اصفهان
متن کامل

فهرست اسامی شاگردان به تفکیک جنسیت ونوع معلولیت آن هاکه در موسسه ارنست کریستوفیل مشغول به تحصیل بوده اند .