احصائیه اعضا واجزا کالج اصفهان در آخر سال تحصیلی

عنواناحصائیه اعضا واجزا کالج اصفهان در آخر سال تحصیلی
گونهسند
شماره دسترسی6393ت
فرستندهکالج اصفهان,
محل نگهداریسازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران
سال انتشار1312
تاریخ نشر

15خرداد 1312

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه
موضوعسند, منابع نوشتاری, کالج اصفهان
متن کامل

فهرست اسامی کارکنان با تفکیک سن ، تحصیلات ودرس هایی که به وسیله ایشان تدریس می شود .